Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie GDPR”)

Osoba poskytujúca OU, t. j. dotknutá osoba v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail.

Prevádzkovateľ:
AUTOGRÁČ s. r. o.
Horné Ozorovce 260
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44542950
DIČ: 2022730952
IČ DPH: SK2022730952
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 21069/R – ďalej len „spoločný prevádzkovateľ”.

Povinnosti voči dotknutým osobám zabezpečuje AUTOGRÁČ s.r.o.

Účel spracúvania OU:
odpoveď na vyplnený kontaktný formulár

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
článok 6 ods. 1. písmeno a) Nariadenia GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Zoznam OU:
meno a priezvisko
telefónne číslo
e-mailová adresa

Doba uchovávania osobných údajov:
po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, najviac na 15 rokov

Kategórie príjemcov osobných údajov:
Spolupracovníci spoločnosti
Poskytovatelia IT služieb
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

ZNENIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Týmto udeľujem v zmysle článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu spoločným prevádzkovateľom za účelom zasielania spätného kontaktovania po vyplnení kontaktného formuláru.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Následky neposkytnutia osobných údajov – nemožnosť spätne kontaktovať záujemcu o služby.

Práva dotknutej osoby:
A. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
účely spracúvania
kategórie osobných údajov
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
existencia práva požadovať od predávajúceho opravu osobných údajov týkajúcich sa kupujúceho alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
právo podať sťažnosť dozornému orgánu
ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4. Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

B. Právo na opravu (článok 16 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby naša spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, ato aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.V prípade, ak dotknutá osoba chce dosiahnuť opravu alebo doplnenie osobných údajov, môže zaslať e-mail so žiadosťou o opravu alebo doplnenie osobných údajov dotknutej osoby. Mail je potrebné zaslať na e-mailovú adresu info@autograc.sk.

C. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u našej spoločnosti bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a naša spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a nepre- važujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracú- vaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia GDPR;
osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému naša spoločnosť podlieha;
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.

Právo na vymazanie sa neuplatní, ak je spracúvanie potrebné:
na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému naša spoločnosť podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej našej spoločnosti;
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia GDPR;
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania alebo
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

D. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby naša spoločnosť obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
naša spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedeného, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, naša spoločnosť informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (článok 19 Nariadenia GDPR)Naša spoločnosť oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia GDPR, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Naša spoločnosť o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

E. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi – našej spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej naša spoločnosť bránila, ak:
sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a
ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknuté právo podľa článku 17 Nariadenia GDPR – právo na vymazanie. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

F. Právo namietať (článok 21 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.Naša spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.Naša spoločnosť spracúva osobné údaje za účelom priameho marketingu.

G. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.Právo dotknutej osoby sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;
povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému naša spoločnosť podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Naša spoločnosť vykoná v prípadoch uvedených v písm. a) a c) vyššie vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to tak, že zabezpečí dotknutej osobe právo na ľudský zásah zo strany našej spoločnosti, právo vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť rozhodnutie.

H. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

I. Právo odvolať súhlas
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas poskytnutý prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu musí byť rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť prevádzkovateľovi pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.Dotknutá osoba označením príslušného začiarkavacieho políčka (check boxu) potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a rozumie im. Zároveň vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedené účely.